Van Os Marketing-Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Os Marketing

Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van werkzaamheden door Van Os Marketing

 

1.  Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Os Marketing, hierna te noemen: “Van Os Marketing” en Opdrachtgever.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige volledig van toepassing.

2.    Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Van Os Marketing zijn vrijblijvend.
 2. Indien een offerte of aanbieding niet wordt aanvaard door de Opdrachtgever, dan heeft Van Os Marketing recht op betaling van al haar gemaakte kosten om de offerte of aanbieding te maken.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Os Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.    Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Van Os Marketing en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan geldt dit nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Van Os Marketing derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Van Os Marketing dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. In geval van het leveren van diensten is er sprake van een inspanningsverbintenis en zal Van Os Marketing de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Van Os Marketing heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Levering geschiedt af bedrijf van Van Os Marketing. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Van Os Marketing gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 6. Van Os Marketing is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Os Marketing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Os Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Os Marketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Os Marketing zijn verstrekt, heeft Van Os Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Van Os Marketing ter beschikking heeft gesteld. Van Os Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Os Marketing is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Van Os Marketing zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Van Os Marketing gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Van Os Marketing bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Van Os Marketing op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van Os Marketing een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Van Os Marketing gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Van Os Marketing daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien Van Os Marketing met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Van Os Marketing niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.    Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Van Os Marketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien
  • ) de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • ) na het sluiten van de overeenkomst Van Os Marketing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen
  • ) indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • ) indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Van Os Marketing kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  • ) In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Van Os Marketing vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 1. Voorts is Van Os Marketing bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Van Os Marketing kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Os Marketing op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Os Marketing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Van Os Marketing tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Van Os Marketing recht op schadeloosstelling.
 5. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.    Overmacht

 1. Van Os Marketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken waarop Van Os Marketing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Os Marketing niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Leveranciers of derden die hun verplichtingen richting Van Os Marketing niet tijdig nakomen, daaronder begrepen. Van Os Marketing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Van Os Marketing zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Van Os Marketing kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Van Os Marketing ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van Os Marketing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

6.    Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Van Os Marketing aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bij opdrachten waarvan de uitvoering langer duurt dan 4 weken, is Van Os Marketing is gerechtigd om periodiek te factureren op basis van het overeengekomen uurtarief.
 2. Bij opdrachten tegen een vóóraf overeengekomen prijs, is Van Os Marketing gerechtigd om in termijnen te facturen. Tenzij anders overeengekomen geschiedt dit als volgt: 45% vooraf aan de opdracht, 45% halverwege de vooraf overeengekomen looptijd van de opdracht en 10% bij oplevering.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per week, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Van Os Marketing heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Van Os Marketing kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Van Os Marketing kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Van Os Marketing Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Van Os Marketing echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.    Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Van Os Marketing geleverde blijft eigendom van Van Os Marketing totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Van Os Marketing gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Van Os Marketing geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Van Os Marketing veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Van Os Marketing daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Van Os Marketing ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Van Os Marketing gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Van Os Marketing bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Van Os Marketing zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Van Os Marketing en door Van Os Marketing aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van Os Marketing zich bevinden en deze terug te nemen.

8.    Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Van Os Marketing te leveren zaken en de verrichte prestaties voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
 2. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde of de prestatie te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken of de prestatie hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde/ de prestatie overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Van Os Marketing te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Van Os Marketing te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van Os Marketing in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Van Os Marketing in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Van Os Marketing opdracht gegeven heeft.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Van Os Marketing binnen redelijke termijn de levering opnieuw uitvoeren of kiezen voor herstel, dan wel de prestatie binnen redelijke termijn herstellen. In plaats hiervan kan Van Os Marketing kiezen voor het uitkeren van een vervangende vergoeding.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Van Os Marketing daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Van Os Marketing en de door Van Os Marketing bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

9.    Aansprakelijkheid

 1. Van Os Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Os Marketing is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Ook een eventuele overschrijding van de afgesproken levertijd geeft geen recht op schadevergoeding voor Opdrachtgever.
 2. Van Os Marketing is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Os Marketing aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Os Marketing toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Van Os Marketing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De schadevergoedingsplicht van Van Os Marketing is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order (excl. BTW), althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Van Os Marketing is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Os Marketing.

10.  Vrijwaring

 De Opdrachtgever vrijwaart Van Os Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst stellen schade te lijden en waarvan de oorzaak niet aan Van Os Marketing toerekenbaar is. Indien Van Os Marketing uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Van Os Marketing zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Van Os Marketing, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Van Os Marketing en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

11.  Intellectuele eigendom

Van Os Marketing behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Van Os Marketing heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis en knowhow ook voor andere doeleinden en andere opdrachtgevers te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12.  Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Os Marketing partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Van Os Marketing is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Van Os Marketing het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Rev. 02, november 2011


Persoonlijk kennismaken?